Company Name

Gdyż albowieM

Temat: Zarządzanie finansami
Teoria:

1. wady, zalety sekurytyzacji,w jakiej sytuacji przedsiębiorstwa powinna być stosowana
2. ważenie ryzykiem aktywów banku? wskaźnik wypłacalności
3. metody skoringowe?
4. symptomy upadłości przedsiębiorstwa i banku.

1.Na czym polega rating jako metoda oceny podm. gosp. Czy i dlaczego jest on dobra metoda oceny?
2.Scharakteryzować mierniki właściwe dla oceny strategii zarządzania majątkiem obrotowym. Jaką strategię i dlaczego powinien stosować sektor chemiczny?

1. Koszt pozyskania kapitału - metody jego obliczania, definicja, scharakteryzować wpływ na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej i wartości przedsiębiorstwa, mierzonej metodą dochodową
2. Scharakteryzować pojęcie równowagi finansowej. Wyjaśnić dalczego jeden z jej warunków ma charakter długoterminowy a drugi krótkoterminowy. Jakie mają one (te warunki) wpływ na stan finansowy danej jednostki
Źródło: ekonomiauwm.fora.pl/a/a,1274.htmlTemat: lokaty
Niektórzy usilnie przekonują nas, że lokaty są obecnie nic nie warte. Obecnie odsetki z lokat terminowych wahają się w granicach 2,5-3,5 proc. Mimo tego niektóre banki zadziwiają nas znacznie wyższym oprocentowaniem.
Dla wielu osób lokata terminowa stanowi nadal najlepszy i najwygodniejszy sposób lokowania oszczędności. Jest uznawana za pewną inwestycję, której nie towarzyszy większe ryzyko i której sposób działania jest powszechnie znany. Do najważniejszych zalet lokaty należą: łatwość obsługi, brak konieczności znajomości rynku finansowego oraz fakt, że nie jest trudna w założeniu.

Niestety ma też swoje wady w przypadku inwestycji krótkoterminowych. Jeżeli chcielibyśmy odłożyć niewielką kwotę, np. 2 tys. zł na okres jednego miesiąca możemy liczyć co najwyżej na zysk w wysokości 6 zł. Zostanie on dodatkowo pomniejszony o 19 proc. Oprocentowanie standardowych lokat uzależnione jest od wysokości deponowanej kwoty, okresu na jaki chcemy odłożyć pieniądze, kapitalizacji odsetek oraz wyboru oprocentowania (stałego lub zmiennego).
Zasadą dla większości banków jest przydzielanie tym wyższej stawki oprocentowania, im wyższa jest kwota deponowanych środków. Im częstsza kapitalizacja(sposób naliczania odsetek) tym korzystniej dla właściciela lokaty, ponieważ wtedy odsetki pracują razem z kwotą lokaty.
W przypadku gdy zdecydujemy się na oprocentowanie zmienne, będzie ono zależało od stawki bazowej banku, co w praktyce oznacza, że może ona ulegać zmianie, jeśli zajdzie zmiana na rynku pieniężnym. Z kolei zakładając lokatę o oprocentowaniu stałym, klient może mieć pewność, że przez cały jej okres stawka procentowa pozostanie na tym samym poziomie, niezależnie od wahań na rynku finansowym.
Jeśli chcemy zainwestować swoje oszczędności długoterminowo, odpowiednią ofertą może być lokata progresywna. W przypadku takiego produktu oprocentowanie odsetek rośnie wraz z długością utrzymania lokaty. Po przekroczeniu kolejnego określonego czasu (zazwyczaj 30 dni) odsetki liczone są od wyższej stawki. Lokatę taką można wycofać w dowolnym momencie zachowując odsetki proporcjonalne do okresu utrzymania lokaty.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1002


Temat: Faktoring a forfaiting - wady i zalety

Ze względu na duże kłopoty polskich podmiotów gospodarczych związanych z ryzykiem walutowym warto jest zastanowić się nad skutecznością faktoringu i forfaitingu jako metod zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym - zauważa portal IPO.pl.
Przy postępującym procesie globalizacji, nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej staje się problem zarządzania ryzykiem walutowym. Na wstępie należy określić czym tak naprawdę jest ryzyko zmiany kursu walutowego? IPO.pl wyjaśnia, iż potocznie określa się go jako niebezpieczeństwo związane z wyceną denominowanych w walutach obcych pozycji pasywów i aktywów czyli wszelkich zobowiązań, należności, środków pieniężnych czy papierów wartościowych. Każde przedsiębiorstwo, które zawiera transakcje w walutach obcych narażone jest na tego rodzaju ryzyko.

W praktyce gospodarczej można wyróżnić wiele metod służących do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym. Zostały one podzielone na formy wewnętrzne, które są podejmowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo oraz formy zewnętrzne, które są określane jako te, gdzie ryzyko jest przejmowane przez podmiot trzeci, może to być bank czy instytucja finansowa. Do metod wewnętrznych zalicza się takie działania jak: wybór waluty krajowej w rozliczeniach, kompensację, tworzenie rezerw czy klauzule waloryzacyjne. Natomiast w drugiej grupie form zabezpieczających oprócz wszelkich instrumentów pochodnych wyróżniamy między innymi factoring i forfaiting.

Portal IPO.pl zwraca uwagę, że ze względu na rozpopularyzowanie w ostatnich latach factoringu i forfaitingu w życiu gospodarczym warto zgłębić się w problematykę wykorzystania tych form finansowania w zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym.

Factoring międzynarodowy polega na przejęciu przez bank lub inną instytucję finansową (faktora) krótkoterminowych wierzytelności handlowych, przysługujących eksporterowi (faktorantowi) od importera. Powyższa definicja jednoznacznie wskazuje, że siedziba stron umowy znajduje się w różnych krajach. Klient (eksporter) przenosząc jednak swoje wierzytelności na faktora otrzymuje jedynie około 80% wartości faktury dodatkowo pomniejszonej o prowizję, odsetki i inne opłaty za monitorowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami. W rzeczywistości całkowity koszt faktoringu jest wyższy o kilka procent niż w przypadku udzielenia kredytu danemu przedsiębiorstwu, a ze względu na krótki okres kredytowania za pomocą tej metody ma istotny wpływ na cenę tej usługi. Pozostała część należności (20%) jest wypłacana faktorantowi dopiero w momencie otrzymania całej zapłaty wynikającej z faktury przez odbiorcę. Przedmiotem umowy faktoringowej mogą być jedynie wierzytelności wynikające z transakcji gospodarczych, bezsporne i niewymagalne.Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2935


Temat: kredyt bankowy, czy faktoriing...?
Przedsiębiorca, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty za wystawione faktury, może skorzystać z factoringu, który nie jest ani kredytem ani sposobem na pozbycie się wymagalnych należności. Jest po prostu nowoczesnym sposobem zarządzania należnościami i ochroną przed ryzykiem handlowym.
Faktoringu nie można zaliczyć do kredytów, ponieważ umowa faktoringowa nie powoduje powstania zobowiązania, a tylko przeniesienie (cesję) stwierdzonej fakturą należności przedsiębiorstwa korzystającego z faktoringu na rzecz faktora. Wynagrodzeniem faktora jest pobierane z góry oprocentowanie w formie dyskonta, zależne od terminu płatności (zazwyczaj do 60 dni), oraz ewentualnie prowizja.
W bankach do transakcji faktoringowych podchodzi się tak jak do kredytów, dlatego wymagają one więcej zabezpieczeń niż firmy faktoringowe. Banki są również bardzo ostrożne, gdy chodzi o przejmowanie ryzyka niewypłacalności dłużników. Stosują prawie wyłącznie faktoring niepełny (z regresem). Nie chcą obejmować faktoringiem wszystkich faktur klienta i stosują szereg kryteriów względem wykupywanych wierzytelności (np. ustalają minimalną wartość faktury). Oferowany przez banki wykup pojedynczych faktur to po prostu „dyskonto faktur", a nie faktoring.
Faktoring powinien obejmować wszystkie obroty ze stałymi klientami, nie zaś pojedyncze transakcje; faktor powinien koncentrować się na ocenie wypłacalności odbiorcy, a nie na standingu finansowym dostawcy.
Wydaje się, iż banki nie widzą jeszcze korzyści z promowania i udoskonalania usług faktoringowych, a oferta faktoringu stanowi dla nich działalność marginalną.
Trzeba przyznać, że z factoringu wynika wiele zalet, ale także i wady.
Instytucje faktoringowe, wykupując należności przedsiębiorstw, dostarczają im środków finansowych. Przyspiesza to krążenie (obrót) kapitału, a także podnosi wypłacalność firmy i jej płynność. Faktoring jest bardzo dobrym źródłem finansowania w chwili pojawienia się znacznego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, związanego z dynamicznym wzrostem obrotów.
Podstawową wadę faktoringu stanowią związane z nim koszty. Podczas gdy oprocentowanie może nie różnić się znacznie od oprocentowania kredytu krótkoterminowego, prowizje są już znacznie wyższe.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=934


Temat: Zalety i wady wybranych źródeł finansowania działalności MSP
Charakterystyka wybranych form finansowania zewnętrznego sektora MSP w Polsce
Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych:
- Szybkie pozyskanie kapitału po koszcie niższym od kosztu kredytu bankowego.
- Dostosowanie wielkości emisji i terminów zapadalności poszczególnych transz do potrzeb emitenta.
- Dowolność wykorzystania środków.
- Brak elastyczności w odniesieniu do terminów spłat.
- Konieczność ujawnienia danych finansowych, planów i zamierzeń.
Kredyt bankowy:
- Najbardziej powszechne i najchętniej wykorzystywane źródło finansowania.
- Jest łatwo odnawialnym źródłem finansowania.
- Otrzymanie kredytu zwiększa wiarygodność kredytobiorcy.
- Odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu.
- Stosunkowo niski koszt kapitału.
- Zwiększenie udziału kapitału obcego.
- Wysokie odsetki od kredytów przeterminowanych.
- Trudny do pozyskania przez podmioty krótko działające na rynku.
- Z reguły dostępny jest dla firm o dobrym standingu finansowym, posiadających majątek gwarantujący w ocenie banku wystarczające zabezpieczenie.
- Konieczność spłaty kapitału podstawowego.
- Wymagane zabezpieczenia często przekraczają kwotę kredytu.
- Uciążliwa procedura ze strony banków związana z oceną zdolności kredytowej.
Pożyczka:
- Jest z reguły najkorzystniej oprocentowana dla danej kategorii.
- Nie ma konieczności wskazania celu, na jaki jest przeznaczona.
- Pożyczkobiorca ma pełną swobodę w dysponowaniu pieniędzmi.
- Zwiększa kapitały obce i ryzyko finansowe.
- Konieczność spłaty rat i odsetek w wyznaczonym terminie, a w przypadku braku zapłaty obciążenie odsetkami karnymi.
Venture capital:
- Zarządzanie przez profesjonalny i kompetentny zespół menedżerów.
- Daje możliwość pozyskania kapitału na rozpoczęcie nowych przedsięwzięć o ryzykownym charakterze — ponoszenie ryzyka wspólnie ze wszystkimi udziałowcami.
- Udostępnia know how i fachowe zarządzanie firmą. Nie wymaga od przyszłych partnerów zabezpieczeń, jak w przypadku kredytów bankowych.
- Zwiększa wiarygodność wobec partnerów handlowych i banków.
- Utrata dotychczasowej samodzielności właścicieli oraz zarządu.
- Poprawa efektywności może doprowadzić do znacznych zmian w przedsiębiorstwie.Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=784


Temat: Główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa określa w pewnym stopniu możliwości pozyskania kapitału zakładowego, akcyjnego, funduszu założycielskiego czy udziałowego. Determinuje także zakres i sposoby zwiększania tych kapitałów, a w konsekwencji również kapitału własnego. Z kolei kapitał własny przedsiębiorstwa i finansowany nim majątek stanowią zabezpieczenie, bazę gwarancyjną przy pozyskiwaniu kapitału obcego. Ważne znaczenie w kształtowaniu struktury kapitału ma sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo osiąga wysoką efektywność, wyrażaną dynamiką zysku, wzrostem zyskowności kapitału własnego, to z reguły nie ma trudności np. z podwyższeniem kapitału akcyjnego w przypadku spółki akcyjnej lub pozyskaniem w różnej formie kapitału obcego. Stan gospodarki, który cechuje wzrost, z reguły wpływa na zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw podejmowaniem inwestycji rozwojowych. W ustabilizowanej i rozwijającej się gospodarce łatwiej uzyskać niezbędny kapitał. Formy pozyskiwania kapitału zależą również od sprawnie działającego rynku finansowego i jego segmentów. Sytuacja w gospodarce, w tym także finansowa przedsiębiorstw, realizowana polityka fiskalna państwa oraz polityka systemu w zależności od relacji między podażą kapitału a popytem na kapitał a także od tego, czy jest to kapitał własny czy obcy, czy jest angażowany na czas określony, długoterminowo lub krótkoterminowo.
Uwzględniając zatem wiele czynników wpływających na możliwości pozyskiwania kapitału, przedsiębiorstwa powinny kształtować optymalną jego strukturę z punktu widzenia maksymalizacji założonego celu.
Zarówno kapitał własny jak i kapitał obcy mają swoje wady i zalety.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa podstawowe zalety kapitału własnego polegają w szczególności na tym, że:
Jest on stabilnym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa,
Wpływa na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
Stanowi bazę gwarancyjną dla wierzycieli,
Angażowany na czas nieokreślony stanowi podstawę do powstania stosunków własnościowych,
Ze stosunków własnościowych z kolei wynika prawo do udziału w podziale zysku.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=67


Temat: pytania na kolokwium z finansów przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości- zagadnienia
1. Dokonaj charakterystyki wybranej formy organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa.
2. Na czym polega transformacja majątku w firmie?
3. Wyjaśnij pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
4. Struktura majątku i jej kształtowanie/ maj trwały i obrotowy/
5. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie.
6. Czynniki kształtujące strukturę kapitału.
7. Źródła kapitału własnego / zewnętrzne i wewnętrzne/
8. Źródła kapitału i obcego – długo i krótkoterminowe.
9. Porównaj zalety i wady kapitału własnego i obcego.
10. Strategie finansowania / zewn., wewn./
11. Wyjasnij- złotą zasadę finansowania, złotą zasadę bilansu.
12. Kredyty i ich podział.
13. Istota weksla, kredyt wekslowy.
14. Kredyt w rachunku bieżącym a kredytowym.
15. Elementy umowy kredytowej.
16. Pożyczka a kredyt.
17. Rodzaje leasingu- porównaj.
18. Leasing a kredyt- na zasadzie porównania
19. Wyjaśnij pojęcia: karencja, transza, dyskonto.
20. Franchising- wyjaśnij pojęcie.
21. Factoring i forfaiting- porównaj.
22. Korzyści płynące z factoringu.
23. Znaczenie kredytu kupieckiego w polityce sprzedaży.
24. Istota kredytu kupieckiego, wady, zalety.
25. Formy zabezpieczeń kredytu kupieckiego.
26. Strategie udzielania i zaciągania kredytu kupieckiego.
27. Rodzaje przychodów w przedsiębiorstwie.
28. Rodzaje wyniku finansowego w firmie.
29. Koszty w przedsiębiorstwie- scharakteryzuj główne grupy kosztów w przedsiębiorstwie.
30. Podstawowe obszary analityczne w firmie.
31. Sprawozdania finansowe w firmie- wymień i scharakteryzuj wybrane.
32. Bilans – istota i cele sporządzania.
33. Rachunek zysków i strat- istota i cel sporządzania.
34. Na czym polega analiza struktury składników bilansu.
35. Na czym polega i jakich informacji udziela analiza dynamiki składników bilansu.
36. O czym informują nas wskaźniki struktury majątku trwałego i obrotowego.
37. Biuro podróży a hotel- należności i zapasy.
38. Czego dotyczy analiza wstępna bilansu.
39. Czego dotyczy analiza wskaźnikowa bilansu.
40. Powodzenia
Źródło: tirpo2.fora.pl/a/a,64.html.

 

 

 

 

 

 

Copyright Gdyż albowieMAll Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground